Amoniac

Khí công nghiệp Hỷ Vân: oxy, Argon, Nito, Hidro. HyVanGas chuyện sản xuất cung cấp Oxy (O2), Argon (Ar), Nito (N2), Hidro (H2), Acetilen (C2H2)

Danh mục: